คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด​ จ.ระยอง

วัน​ ศุกร์​ ที่​ 29​ เมษายน​ 2565​

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
เพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
กิจกรรมที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

คณะเดินทางไปยังสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง​

-รับฟังบรรยายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่

 

– กรมควบคุมมลพิษ : นำเสนอข้อมูลการดำเนินการโครงการ
ประเมินผลเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ
– องค์การจัดการน้ำเสีย : นำเสนอข้อมูลการดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด


จังหวัดระยอง : นำเสนอข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพืษฯ และการจัดทำแผน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษ รวมถึงข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


– สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : นำเสนอข้อมูล
การจัดการ การควบคุมและกำกับการระบายมลพิษของโรงงาน
ในพื้นที่ รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง : นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
และการดำเนินงานป้องกัน และการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
ของประชาชน รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
ออกเดินทางไปยังบริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินัล
จำกัด ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
– รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการการควบลุมและกำกับ
การระบายมลพิษของแหล่งกำเนิดในพื้นที่และข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บ่อน้ำบาดาลของชุมชนที่พบการปนเปื้อน
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) สูงเกินค่ามาตรฐาน
ณ บ้านนายจำลอง ช่วยผดุง ชุมชนหนองน้ำเย็น เทศบาลเมือง
มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานบริเวณอ่าวตากวน ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ที่พบปัญหาคุณภาพน้ำ
และมีสัตว์น้ำลอยตายบ่อยครั้ง)
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)
ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ณ ชุมซนอิสลาม เทสบาลเมืองมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง