ประกันสังคม เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท เริ่ม เดือน ม.ค. 64

เริ่มแล้ว 1 ม.ค. 64 เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ประกาศกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน ด้วยการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 600 บาท เป็น 800 บาท โดยจ่ายให้คราวละไม่เกิน 3 คน โดยผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่บุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีเท่านั้น

สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือน ม.ค.64-30 เม.ย. 64 เนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อนการตัดจ่าย ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผม


https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/3607966425948822